زمونږ خدمتونه

زمونږ خدمتونه

آیرن چلیشن تیراپی

هیموګلوبین په سروحجراتو کی د اوسپنی بډایي پروټین لرونکی دی.نو ځکه د وینی په دوامداره توګه انتقالولو سره په بدن کښی د اوسپنی زیاتوالی سبب ګرځي.پس دغه حالت ته په بدن کښی د اوسپنی زیاتوالی وایی.د اوسپنی زیاتوالی په بدن کښی اینه ، زړه او د بدن نوری برخی زیانمنه وي.
ددی لپاره چی دغه اعضاء زیانمنی نه شي نو ډاګټران مریض ته ایرن چیلیشن تیراپي پروسیجر اجراء کوي چی تر څو د بدن څخه اضافي اوسپنه بهر شي.

اسپلنکټومی

اسپلنکټومی په تیرو وختونو کې د تلسیمیا په درملنه کې لوی رول لوبولی دی.
مګر د دې ناوړه اغیزو څخه پوهاوی ډیري د هغې کارولو کې د پام وړ کمښت راغلی دی.کله چې جراحي کړنلاره ضروري وي نو اړین اقدامات باید وشي ترڅو ناروغ د انفیکشن او تیومبوسس له خطر څخه خوندي شي.

د وینی انتقال

د تلسیمیا ناروغانو لپاره د وینی د سرو حجراتو انتقال یو ښه علاج دی. په دی علاج کښی دوینی تازه سره حجرات د نورمال هیموګلوبین سره مریض ته انتقالیږی.
چی دغه د وینی د انتقال طرزالعمل ( ۵-۳) ساعتونو کښی اجرا کیږی .
دوینی سره کرویات د ( ۱۲۰ ) ورځو پوری ژوندي پاتی کیدای شي. نو د تلسیمیا مریضانو دښه صحت لپاره اړینه ده چی په خپل وخت سره تازه وینه انتقال کړي.