خدمات

خدمات

آیرن چلیشن تیراپی

هموگلوبین در حجرات سرخ خون یک پروتئین غنی از آهن است. بنابراین، انتقال خون به طور منظم می تواند منجر به افزایش آهن در خون شود. این وضعیت را به نام آهن بیش از حد یاد میکنند، که این باعث تخریب جگر، قلب و سایر قسمتهای بدن میشود
برای جلوگیری از این تخریب، دوکتورها درمان آیرون چلیشن را استفاده میکننده که آهن اضافی را از بدن خارج سازند. برای درمان آیرون چلیشن دوای دیفروگزامین استفاده میشود

اسپلنکتومی

اسپلنکتومی در گذشته نقش مهمی در درمان تالاسمی داشت، اما افزایش آگاهی از اثرات منفی آن باعث کاهش استفاده آن شد. هنگامی که نیاز به عمل جراحی میشود، لازم است گام های الزامی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض عفونت و ترومبوز در بیمار گرفته شود.

انتقال خون

انتقال حجرات سرخ خون تنها درمان اصلی برای افرادی است که تالاسمی متوسط یا شدید دارند. این درمان به شما حجرات سرخ سالم را با هموگلوبین طبیعی می دهد.
روش انتقال خون معمولا 3 تا 5 ساعت طول می کشد
حجرات سرخ خون فقط برای مدت 120 روز زندگی می کنند. بنابراین، مریضان تالاسمیا برای حفظ عرضه سالم حجرات سرخ خون نیاز به انتقال تکراری  خون میباشند.