اطلاعات مهم

تلسیمیا

تلسیمیا از بیماری‌های ژنتیکی است که در اثر آن هموگلوبین ساختار طبیعی خود را از دست میدهد وبنابراین پدیدهٔ تولید هموگلوبین غیر مؤثر در بدن ایجاد می‌شود در نتیجه هموگلو بین معیوب قادر به اکسیژن رسانی مطلوب به اعضا بدن نیست. پس در واقع کمبود کلی هموگلوبین وجود ندارد، بلکه هموگلوبین غیرطبیعی افزایش یافته است.هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلولهای قرمز خونی است. هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا است
اگر بدن توانایی تولید کافی از هر نوع پروتئین را نداشته باشد، سلولهای خونی بطور کامل شکل نمی‌گیرند و توانایی انتقال اکسیژن کافی را ندارند و نتیجه یک نوع کم خونی است که در طفولیت آغاز می‌شود و تا پایان عمر به طول می‌انجامد
هر چند تلسیمیا یک اختلال منفرد نیست، اما یک گروه اختلالات از طرق مشابه بدن انسان را درگیر می‌کند. درک تفاوت بین گونه‌های مختلف تلسیمیا مهم است

قبل ازخون دادن باید نقاط ذیل مدنظرباشد

.عمر خون دهنده باید بین سنی ۱۸ الی ۶۰ سال باشد
.وزن خون دهنده باید از۴۵ کیلو کم نباشد
.هیموګلوبین خون دهنده باید از۱۲.۵  کم نباشد
.معاینات سیرالوژی خون دهنده باید منفی باشد
.عملیات کلان نه شده باشد
.خون دهنده مصاب ملریا محرقه نفس تنګی وحساسیت نباشد
.خون دهنده مصاب توبرکلوزنباشد ودرهمین روز واکسین هم نه کده باشد
.فشارخون اش  نارمل تب نداشته باشد ونبض اش بین ۵۰-۱۰۰ دردقیقه باشد
.خون دهنده مصاب تکلیف قلبی شکر نداشته باشد واګرمصاب شکرداشته باشد بایدتحت کنټرول باشد
.قبل از سه ماه خون ندهید

فوائدخون دادن ازنظر اسلام

الله ج می فرماید (ومن احیاهافکانمااحیاالناس جمیعا)
ترجمه :کسی که به یک نفس زنده ګی  بخشیدمثلیکه به تمام انسانیت زندګی بخشید .
دریک روایت امده که رسول اکرم (ص) خون بدن خود را توسط شاخ کشید بعدً یک صحابی راداد که دوربیانداز صحابی خون محمد(ص) رانوشید زمانیکه نبی اکرم (ص) پرسید که خون راچه کردی ګفت نوشیدم رسول الله (ص) فرمود تازمانیکه خونم دربدنت است اتش بدنت راسوختانده نمی تواند
از این حدیث مبارک انبساط میشود که خون دادن یک عمل محمدی است