! وینه ورکړئ ژوند وژغورئ

او همدارنګه ددې ویبسایت په مرسته تاسې
کولای شئ د هغو بې وزلو تلسیمیا ناروغانو سره د وینې مرسته وکړې
​ چې په مسلسل ډول تازه وینې ته اړتیا لري


او همدارنګه ددې ویبسایت په مرسته تاسې
کولای شئ د هغو بې وزلو تلسیمیا ناروغانو سره د وینې مرسته وکړې
​ چې په مسلسل ډول تازه وینې ته اړتیا لري

Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*