فرم زیر را پر کنید


با ما تماس بگیرید


فرم زیر را در صورت درخواست و یا ارائه خدمات خود به خدمت بشری پر کنید. اگر پرسشی یا بازخورد داشته باشید، به ما نامه بنویسید. ما ورودی شما را ارزش می گذاریم

آدرس


مرکز تلسیمیا عتیق الرحمن مقابل وارد داخلی شفاخانه حوزوی ننگرهار جلال آباد