د غوره کړنو ستاینلیک

حاجي عتیق الرحمن  هډه وال  صاحب  ته د عتیق الرحمن تلسیمیا مرکز د جوړیدنی په ویاړ د غوره کړنو ستاینلیک ورکړل شو

Give Blood and Save Life !

او همدارنګه ددې ویبسایت په مرسته تاسې
کولای شئ د هغو بې وزلو تلسیمیا ناروغانو سره د وینې مرسته وکړې
​ چې په مسلسل ډول تازه وینې ته اړتیا لري


او همدارنګه ددې ویبسایت په مرسته تاسې
کولای شئ د هغو بې وزلو تلسیمیا ناروغانو سره د وینې مرسته وکړې
​ چې په مسلسل ډول تازه وینې ته اړتیا لري