د غوره کړنو ستاینلیک

حاجي عتیق الرحمن  هډه وال  صاحب  ته د عتیق الرحمن تلسیمیا مرکز د جوړیدنی په ویاړ د غوره کړنو ستاینلیک ورکړل شو

Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*